کمبود مواد غذایی؛ اتحادیه اروپا به کشورهای آسیب‌پذیرکمک خواهد کرد

کمبود مواد غذایی؛ اتحادیه اروپا به کشورهای آسیب‌پذیرکمک خواهد کرد

حمله روسیه به اوکراین منجر بە افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از نقاط جهان از جمله در اتحادیه اروپا شدە است. اما این اتحادیه نە تنها وجود بحران را رد می‌کند، بلکه می‌گوید که به کشورهای آسیب‌پذیر هم کمک خواهد کرد.؛