پلیس تورنتو کانادا بابت نژادپرستی نظام‌یافته در این نیرو عذرخواهی کرد

پلیس تورنتو کانادا بابت نژادپرستی نظام‌یافته در این نیرو عذرخواهی کرد

نتایج یک تحقیق و تفحص در رفتار پلیس تورنتو، نشان داده است احتمال این که سیاه‌پوستان توسط پلیس متوقف و مواخذه شوند دو برابر دیگران است و همچنین احتمال این که پلیس علیه آنها از نیروی قهری استفاده کند ۱.۶ برابر بیشتر از سایرین است.؛