آیا مشکل سلفی‌ها و طالبان حل می‌شود؟

آیا مشکل سلفی‌ها و طالبان حل می‌شود؟

سلفی‌ها جریان بزرگ مذهبی در افغانستان است که با طالبان پیش از بدست گرفتن قدرت نیز گاهی همسو و گاهی درگیر بوده‌اند، بخشی از آنها به گروه داعش شاخه خراسان پیوستند که در حال نبرد با طالبان هستند و مسئولیت حملات خونین پس از به قدرت رسیدن طالبان را برعهده‌ گرفته است.؛