صحت انتخابات شهر حسن آباد تایید شد

صحت انتخابات شهر حسن آباد تایید شد

تعدادی از داوطلبین که عمدتا از بخش کهریزک و دو شهر باقرشهر و کهریزک بودند، به نتایج مربوطه اعتراض و شکایت خود را رسماً به فرمانداری ویژه شهرستان ری اعلام نمودند؛