مقابله آمریکا با یک شبکه‌اجتماعی غیربومی «تیک تاک»چینی

مقابله آمریکا با یک شبکه‌اجتماعی غیربومی «تیک تاک»چینی

تیک‌تاک، شبکه اجتماعی ویدئو محور چینی بعد از افزایش محبوبیت در میان کاربران آمریکایی، از سوی دولت و مجلس آمریکا بارها تحت فشار قرار گرفت تا رضایت مقامات آمریکایی را کسب کند؛ آمریکایی‌ها تیک‌تاک را به جاسوسی، دخالت در انتخابات و ... متهم و در نهایت تهدیدی برای امنیت ملی این کشور معرفی کردند.؛