انتقادماهنامه میدان آزادی از امام‌جمعه شهرحسن‌آباد فشافویه

انتقادماهنامه میدان آزادی از امام‌جمعه شهرحسن‌آباد فشافویه

حجـت االسـام درگاهی در روزهـای سـختی کـه بخشـداری حسـن آبادفشـافویه در حـال قلـع و قمـع سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در بزرگتریـن مجتمع دامپـروری کشـور در فشـافویه عکـس العمـل خاصـی نشـان نـداد و اخبـاری مبنـی برحمایـت از اجـرای قانـون در ایـن مجتمـع از وی منتشـر نشـد.؛
پلیس برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد

پلیس برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد

آیین تودیع و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، امام جمعه شهر حسن آباد و مسئولان قضایی، دولتی، انتظامی و نظامی در شهرک صنعتی شمس‌آباد برگزار شد.؛