زینب کوبولد؛ چرا زائران مسلمان به زیارت آرامگاه یک زن اسکاتلندی می‌روند؟

زینب کوبولد؛ چرا زائران مسلمان به زیارت آرامگاه یک زن اسکاتلندی می‌روند؟

بانو اولین در اواخر دهه ۱۸۰۰ در ادینبرو به دنیا آمد. دوران کودکی را بین اسکاتلند و شمال آفریقا گذراند. در حین اقامتش در آفریقا بود که با دوستان الجزایری خود از مساجد دیدن می‌کرد و برای اولین بار با اسلام آشنا شد. بعدها نوشت: «ناخودآگاهانه قلبا کمی مسلمان بودم.؛