دیوان عالی اروپا: مقررات کمک‌هزینه فرزند در اتریش تبعیض‌آمیز است

دیوان عالی اروپا: مقررات کمک‌هزینه فرزند در اتریش تبعیض‌آمیز است

بر پایه حکم دیوان عالی اروپا، کمک‌هزینه فرزند و مزایای خانواده باید در سطح اروپا یکسان‌سازی شود. دولت اتریش در موارد معینی از میزان پرداخت این مزایا برای اتباع خارجی کاسته است. دادگاه می‌گوید این رویکرد تبعیض‌آمیز است.؛