آزار گسترده و تجاوز به کودکان پناهجو در مسیر بالکان

آزار گسترده و تجاوز به کودکان پناهجو در مسیر بالکان

کودکان پناهجویی که در مسیر بالکان به سوی اروپا می‌روند به شکل گسترده قربانی خشونت، آزار و تجاوز ‌می‌شوند. یک سازمان مدافع کودکان در گفت‌وگو با گروهی از آنها گزارشی منتشر کرده به نام "هر کجا برویم، یکی به ما آسیب می‌زند".؛