زعفران در افغانستان گران شد

زعفران در افغانستان گران شد

وزارت زراعت و آبیاری افغانستان از صادرات 90 درصدی زعفران تولیدی این کشور و همچنین افزایش 70 درصدی نرخ این محصول خبر داد.؛