جای خالی کلینی شناسی در پژوهش ها

جای خالی کلینی شناسی در پژوهش ها

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترجمه اصول کافی استاد انصاریان برای عصر امروز یک موهبت الهی است، گفت: کلینی‌شناسی باید از زوایای مختلف انجام شود.؛