مالی خروج نیروهای فرانسوی را جشن گرفتند

مالی خروج نیروهای فرانسوی را جشن گرفتند

باماکو، پایتخت کشور آفریقایی مالی روز شنبه صحنه تظاهرات شماری از حامیان شورای نظامی حاکم بود که به مناسبت خروج نیروهای فرانسوی برای جشن و پایکوبی به خیابان آمده بودند.؛