ازمیان نامه های مردم

ازمیان نامه های مردم

آقای زندی،زمین های واگذارشده به کارکنان فرمانداری سند شش دانگ بوده و به متراژ 58 هزارمترمربع  است، اسناد و مدارک واگذاری آن نیز موجود است.؛