انتقادماهنامه میدان آزادی از امام‌جمعه شهرحسن‌آباد فشافویه

انتقادماهنامه میدان آزادی از امام‌جمعه شهرحسن‌آباد فشافویه

حجـت االسـام درگاهی در روزهـای سـختی کـه بخشـداری حسـن آبادفشـافویه در حـال قلـع و قمـع سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در بزرگتریـن مجتمع دامپـروری کشـور در فشـافویه عکـس العمـل خاصـی نشـان نـداد و اخبـاری مبنـی برحمایـت از اجـرای قانـون در ایـن مجتمـع از وی منتشـر نشـد.؛
قطار در ایستگاه شهرک صنعتی شمس آباد توقف می کند

قطار در ایستگاه شهرک صنعتی شمس آباد توقف می کند

بخشدار حسن آباد فشافویه گفت: با توافق انجام گرفته با شرکت راه آهن، مقرر شده است ایستگاه قطاری در مسیر خط ریلی تهران- قم در شهرک صنعتی شمس آباد برای تسهیل در تردد کارگران و کارکنان این مجموعه ایجاد شود.؛