چرا برخی با ساخت مسجد در پارک قیطریه مخالفند؟

چرا برخی با ساخت مسجد در پارک قیطریه مخالفند؟

در حالی که شبکه نیابتی بی بی سی تحت سلطه انگلیس از  ساخت مسجد برای نماز گزاران در پارک قیطریه تهران را  لکه ننگی برای شهردار تهران قلمداد می کند،سخنگوی شورای شهر: هیچ درختی برای ساخت مسجد قیطریه قطع نشده و  تاکید کرد که هزینه ساخت آن با خیرین است؛
کمیل قهرمانی:اختصاص چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد به شهر حسن آباد از سوی شهرداری تهران به

کمیل قهرمانی:اختصاص چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد به شهر حسن آباد از سوی شهرداری تهران به

مشکلات حمل و نقل شهر حسن آباد درکمیسیون عمران ، حمل و نقل و امور زیربنایی شورای اسلامی استان تهراننیز مورد بررسی قرار گرفت و اقای تشکری هاشمی قول پیگیری در صورت نبود موانع قانونی برای افزایش و اختصاص چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد را دادند؛