فراخوان صدور سند مالکیت در شهر حسن آباد

فراخوان صدور سند مالکیت در شهر حسن آباد

 اداره بنیاد مسکن با هماهنگی اداره ثبت و اسناد شهربه منظور تسریع در انجام معاملات و نیز کاهش پرونده های مراجع قضائی در حوزه املاک و تعارض ملکی ، طرح فراخوان عمومی جهت صدور سند مالکیت با هماهنگی شورای اسلامی شهر و با کمک و همیاری شهرداری آغاز کرد .؛