مدیریت سد فشافویه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت

مدیریت سد فشافویه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت

مدیرعامل آب منطقه ای تهران همچنین گفت: در آخرین جلسه کمیته انسجام بخشی، پیشنهاد 10 میلیون متر مکعب از سد ماملو برای روستاهای جنوب ری به کمیته تخصیص وزارت نیرو رفت که در صورت تصویب خبر خوشی برای اهالی روستاهای جنوب شهرستان ری خواهد بود.؛