حامد کرمی:هفته نامه نیرو و کابلی سند ارائه دهند

حامد کرمی:هفته نامه نیرو و کابلی سند ارائه دهند

فردی با تابعیت کشور افغانستان درهفته نامه نیرو چاپ تهران ادعا کرد،بابت شرکت درمسابقات جام دوستی چی وان ازپنجاه ورزشکار کشور افغانستان بابت ورودیه مسابقات ازهرنفر مبلغ260 دلارتوسط ح –ک دریافت شده است.؛