نقش ریزگردها در تغییرات آب و هوایی

نقش ریزگردها در تغییرات آب و هوایی

پژوهشگران آلمانی بر این باورند که با بررسی و در نظرگرفتن بیشتر نقش و تأثیر ذرات فوق ریز موجود در جو می‌توان زمان و مکان بارش‌های شدید و خشکسالی را به گونه‌ای دقیق‌تر پیش‌بینی کرد.؛