سرپرست بخشداری فشافویه منصوب شد

سرپرست بخشداری فشافویه منصوب شد

با حکم مهندس محسن منصوری استاندار تهران و بنا به پیشنهاد معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، هادی حسین خانی بعنوان سرپرست بخشداری فشافویه منصوب شد.؛