مشکل جدی بی آبی در فشافویه

مشکل جدی بی آبی در فشافویه

ملکی مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران،حق شناس معاون امور مسکن بنیاد، لاری معاون بنیاد و کاغذلو معاون اداری مالی فرمانداری ویژه شهرستان ری بهمراه رئوف بخشدار فشافویه و مسئولین ادارات آب و گاز حسن آباد از پروژه مسكن مهربازدید نمودند.؛
هشدارهای کویرشناس برجسته برای کم آبی

هشدارهای کویرشناس برجسته برای کم آبی

مقدار آب در هر کشور به میزان بارش آن بستگی دارد که بارش آن آب‌های سطحی – سطحی راکد و زیر زمینی را تشکیل می‌دهد و بارندگی نیز در هر منطقه و کشوری منوط به قرار گرفتن آن در عرض جغرافیایی و ارتفاعات آن است که متاسفانه کشور ما از لحاظ عرض جغرافیایی و ارتفاعات در موقعیت خوبی نیست و به همین دلیل بارش زیادی در کشور نیست.؛