تاکید بر افزایش ساعت فعالیت درمانگاه شهدای فشافویه،ابهام دراحداث بیمارستان

تاکید بر افزایش ساعت فعالیت درمانگاه شهدای فشافویه،ابهام دراحداث بیمارستان

:مردم بخش فشافویه برای دریافت خدمات بیمارستانی بیش از ۴۰ کیلومتر مسافت را طی می کنند تا به مرکز شهرستان ری برسند که با توجه به ظرفیت های بخش فشافویه و آمار جمعیتی این منطقه، ایجاد بیمارستان در شهر حسن آباد ضروری اس؛
درمانگاه تامین اجتماعی شهدای فشافویه شبانه روزی می شود؟

درمانگاه تامین اجتماعی شهدای فشافویه شبانه روزی می شود؟

مطالبه اصلی شهروندان براساس طوماری جدیدی که در اینترنت جمع آوری شده شبانه روزی نمودن درمانگاه تامین اجتماعی شهدای فشافویه و تجهیز اورژانس فشافویه است که در اظهارات آقای ایلانلو  ذر  هجدهمین جلسه شورای اسلامی استان تهران شنیده نشد.؛