معمای بشقاب پرنده در مجلس نمایندگان آمریکا

معمای بشقاب پرنده در مجلس نمایندگان آمریکا

بحث درباره اشیای ناشناس پرنده به مجلس نمایندگان آمریکا کشیده شده است. معاون اداره امنیتی تفنگداران دریایی آمریکا تایید کرده که توضیح قابل قبولی برای برخی از مشاهدات وجود ندارد.؛