درجلسه خصوصی آقای طلا بااعضای شورای شهرحسن آباد چه گذشت

درجلسه خصوصی آقای طلا بااعضای شورای شهرحسن آباد چه گذشت

گروهی از منتخبین راه یافته به شورای واعضای  شورای فعلی شهر حسن آباد فشافویه در دیداربا  اقای طلا رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر استان تهران ضمن ابرازتاراحتی  از ابطال آرای شهر خواستار عدم ابطال آراء حوزه شهر حسن آباد شدند.؛