آخرین خبر از جزئیات تخریب ساخت‌ و ساز غیرمجاز در مجتمع دامگستر فشافویه

آخرین خبر از جزئیات تخریب ساخت‌ و ساز غیرمجاز در مجتمع دامگستر فشافویه

بخشدارفشافویه:در برخی تخریب ها با اراذل و اوباش درگیری داشتیم و نمی توانستیم امنیت جانی خبرنگاران را به خطر بیاندازیم؛ حتی با خود فرمانده فراجا هماهنگ کردیم تا تخریب ساخت و سازغیرمجاز در دام گستر انجام شود.؛