بزرگترین خیَر امام حسین(ع) است که از همه چیز خودش گذشت

بزرگترین خیَر امام حسین(ع) است که از همه چیز خودش گذشت

حاج محمود زندی کریم خانی، خیَر نیک اندیش مدرسه ساز، در مراسم افتتاح این آموزشگاه 20 کلاسه اش گفت: هزینه کردن پول کار بزرگی نیست، من امانتی را که خداوند در اختیارم قرار داده هزینه کردم؛ اما بزرگترین خیَر امام حسین(ع) است که از همه چیز خودش گذشت.؛