هشدار به خریداران زمین های انیس آباد

هشدار به خریداران زمین های انیس آباد

بخشداری فشافویه در خصوص کذب بودن آگهی های منتشر شده توسط تعاونی 66احرار در روزنامه همشهری درسطح منطقه و اراضی مورد نظر با نصب بنر های متعدد و بزرگ هشدارهای لازم را به خریداران نموده است.؛