مصاحبه با میرآشتیانی شهردارحسن آباد

مصاحبه با میرآشتیانی شهردارحسن آباد

هم اکنون نیزبابی آبی موجود درشهرحسن آباد وکاهش شدیدسطح آب زیرزمینی برتوسعه فضای سبز تاکیدکرده ایم و امیدوارم با مساعدت مسئو لین بالا دستی در راستای رفع کمبودآب بتوانیم مجدا دشت طلایی ری را احیاءکنیم.؛